x

26ธ.ค.2560 คณะกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล สนง.ศึกษาธิการจังอุตรดิตถ์ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการนิเทศชั้นเรียน ของ รร.อบจ.อต

 คณะกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล สนง.ศึกษาธิการจังอุตรดิตถ์ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการนิเทศชั้นเรียน ของ รร.อบจ.อต