x

21ธ.ค.2560 สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด

ผอ.กฤตย์  ไชยวงศ์  นำน้ำดื่มสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด เพื่อสานสัมพันธ์โรงเรียนในเขตบริการ